MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami bersedia menerima sanksi, dan/atau kompensasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.